Posts Tagged ‘meninger’

o store orakel– og alle dere andre der ute, alle dere er egentlig et orakel!

hp logg, del 5. Tirs­dag 29. okto­ber kl.21.20

AAAARHHHH!!! jeg skri­ker ut i nat­ten, et tomt utløp for frust­ra­sjon som har grodd lenge nå, hvor­for er ver­den slik? Av og til får man lyst til å bare ta opp noe tungt og slå enkelte per­soner i hodet! Saken denne gan­gen var en dis­ku­sjon om inter­na­sjo­nalt hjelpe­ar­beid (røde kors, leger uten grenser…osv…) Det fin­nes fak­tisk folk som mener at folk som sul­ter og fry­ser bare kan fryse eller sulte i hjel, det satt fak­tisk to per­soner i paral­lell klas­sen min og sa rett ut “la dem bare dø” AAAAAAAARRRRRRRRRRRRHHHHHHHHHHHHGGGGGGGGG!!!!!!!!!!! La dem brenne, enkelte men­nes­ker skulle hatt en kule mel­lom øynene, vet at jeg høres blo­dig ut nå, men lets face it… ver­den er hard, for å gjøre noe må man være hard! Men hvor­for er den slik? Hva er det som dri­ver men­nes­ker til å mene noe sånt? Er det vår mate­ria­lis­tiske ver­den som fost­rer men­nes­ker til ego­isme og for­akt for liv? Er det vår gode og beha­ge­lige ver­dag som får et men­neske til å si “la dem dø” om andre men­nes­ker? Ikke vet jeg, og ikke har jeg en enkel løs­ning på pro­ble­met, jeg vet bare at noe må gjø­res, og jeg vil gjøre noe.. på min måte…! Nei, sier jeg! Elsk livet, dyrk det, og hold det kjært! For alt i alt er det det eneste vi har! Livet er dyre­bart og vak­kert, bruk det til noe godt! For er ikke det akku­rat vår mening her på jord? Bety noe.… gjør en forskjell… !

Lev vel, og ha frem­gang!
Neol to and­rias, neferti­ri­nos all­tino maellogan!

hp — fordi du betyr noe!