Posts Tagged ‘lengsel’

hp logg del 7. 8. desember 2002 kl. 22:13

denne er det ikke alle som får. bare mine nær­meste ven­ner får lese denne, og jeg ber dere, ikke spre denne til noen andre en de som har fått denne mai­len. denne mai­len eksis­te­rer ikke, ta gjerne vare på den… men beskytt den. for meg. takk.

ma sivenja
mawa wis­sima wa
venja me

man snak­ker så mye om at man skal være snille mot andre, være for­stå­el­ses­fulle, sjønne and­res pro­ble­mer og løse dem på en ordent­lig måte. først i dag for­står jeg det fullt ut. jeg snak­ker mye om hvor­dan man bør være etter min mening, men jeg opp­le­ver at jeg ikke all­tid kla­rer dette selv.

mas­ker og lengsel.

etter­hvert som press og frust­ra­sjon byg­ger seg opp inni et men­neske fal­ler mas­kene foran ansik­tet. ikke en maske for å stenge ting ute, men en maske for å stenge ting inne. en maske som ikke lar deg vise følel­ser, angst eller frust­ra­sjon. mas­ken opp­slu­ker deg og til­slutt blir du en del av den. mas­ken blir et onde, du vir­ker imun mot alt som er av vondt og gjøre, men inn­erst inne for­tæ­rer den deg, og en dag må den falle.

men sent om nat­ten, når mør­ket har krø­pet frem kom­mer den vir­ke­lige ver­den til syne, mas­kene fal­ler og men­nes­kers angst kom­mer til­syne. det er bare det at ingen andre får lov til å se angs­ten. leng­se­len kry­per kaldt ned­over ryg­gen på deg der du sit­ter alene en mørk vin­ter­dag. leng­se­len etter varme, etter magien.… etter kjærlighet.

gjem deg..  mas­kene kommer.

hp. bare et menneske.