Posts Tagged ‘jul’

Hp logg del 9, 23. desember 2002 kl. 22:56

Mine ven­ner, bekjente og alle som får dette.

Det er snart jul, i mor­gen fak­tisk… Og det er o julen at våre tan­ker bør sen­des til noen andre en oss selv. For­vent ikke å få, gi!
Julen brin­ger med seg den største gle­den, gle­den av å få glede andre, bruk denne sjan­sen, kan­skje har du noen du bør gi en eks­tra opp­merk­som­het til i julen.

Det er i mor­gen mine tan­ker går langt utover lan­dets gren­ser, på selve jul­af­ten ten­ker jeg mest på helt andre men­nes­ker en de som er rundt meg. Jeg ten­ker på de som bru­ker av sin tid, og av sitt liv til å hjelpe andre. Måtte det være hjelpe­ar­bei­dere, fn-soldater eller våre tapre der ute på havet.

i mor­gen er det jul, gled noen.….

God Jul alle sam­men. Måtte den bli fre­de­lig og god.

HP. med jule­hils­ner og tan­ker til alle.