Archive for April, 2012

HP logg del 90

HP logg del 90. fre­dag 6. april 2012, kl. 23.59 CET, Oslo

Lang­fre­dag

Den lange dagen til minne om en mann som visst­nok døde for oss. Hvor­for er døden hans det vik­tigste? Burde ikke livet og læren være det? Burde vi ikke, i ste­det for å gå i para­der og piske oss selv til blods eller la oss nagle til et kors, for­telle andre hvor mye vi els­ker dem og at hver­ken kjønn, rase, reli­gion eller utse­ende har noe å si? Burde vi ikke, i ste­det for å foku­sere på en gru­som død, foku­sere på et fan­tas­tisk liv? I ste­det for å krangle om byen der han døde, burde vi ikke spre kjær­lig­het og omtanke, og fak­tisk ta lære av hans påståtte liv? Iro­nisk nok er det mange som er ensomme i dag, og i går, den dagen da vi i alle fall burde invi­tere alle til lang­bords­fest og dele av alt vi har og er. Burde vi ikke elske alle. Uan­sett? Burde ikke alle bety noe for oss. Uansett?

Vi er få og med begren­set tid. Vi har vel egent­lig ikke ann­led­ning til å kaste den bort.

HP.
Langdag.