Archive for February, 2012

HP logg del 89

HP logg del 89. tirs­dag 7. febru­aur 2012, kl. 22.02 CET, Oslo

Restart.

Et og et halvt år. Det har skjedd så mange ting de siste 19 måne­dene, så mange vik­tige ting, så mange ting som aldri vil bli glemt. Så vik­tige, at hvis det ikke var verdt å skrive noe om de, hva er det da verdt å skrive om?

De små tin­gene. De hver­dags­lige tin­gene. De som ingen andre skri­ver om. Som den hjem­løse som sit­ter foran søp­pel­kasse ved den vest­lige utgan­gen til Natio­nal­thea­te­ret sta­sjon hver mor­gen – også i den bitende kulda de siste dagene. Om fami­lien i match­ende topp­luer som spurte om veien til Lego­land, og som lo ustyr­te­lig da de skjønte at søn­nen i fami­lien hadde lest feil i en turist­bro­sjyre. Om de fan­tas­tiske øye­blik­kene vi har skapt sam­men på lan­dets store sce­ner det siste året. Om de per­fekte gåtu­rene gjen­nom Oslo sen­trum midt på nat­ten etter en lang dags jobb.

Om alt som vir­ke­lig betyr noe. Oftere og bedre? Nei. Lengre og dypere? Niks. Ster­kere språk og per­fekt gram­ma­tikk? Jeg hadde ikke vedda på det. Men å skrive? Ja. Så abso­lutt. Vel­kom­men til­bake til meg selv.

HP.
Mot­ta­ker­lista er litt kor­tere nå.