HP logg

Det kan se ut som det uen­de­lige pro­sjek­tet  ikke var uen­de­lig like­vel. Utspilt sin rolle. Over­flø­dig. Jeg flyt­ter. Og skri­vin­gen flyt­ter med meg. Besøk oss på www.hpjenssen.com.  

HP logg er et uen­de­lig pro­sjekt som er helt i star­ten. Det begynte en gang i 2004, og fort­set­ter i ujevnt tempo nå og da. Det er mer selv­te­rapi enn mora­li­se­ring, selv om det ofte kan virke som det. Det er tan­ker, ideer, drøm­mer, fan­ta­sier, obser­va­sjo­ner, for­ma­nin­ger, menin­ger, for­håp­nin­ger og bare kaos. Det er alt og ofte ingen­ting på en gang.

Og vik­tigst, HP logg er skre­vet av meg for meg. Andre som vil leser det når de øns­ker, eller ikke i det hele tatt. Men den fulle for­stå­else av teks­ten fin­nes kun når du kjen­ner akku­rat den omsten­dig­he­ten som gjorde at den ble skre­vet. Som er umu­lig, selv for forfatteren.

Les om du vil. Om du liker det eller om du hater det så vil jeg gjerne høre om det. Om du ikke bryr deg kan du la være.